Dotacje UE

Informacje o dotacjach:

Działanie POIG 04.04.00
Działanie 4.4


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-18-021/09-00 w ramach działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Przedmiot Projektu: Innowacyjna technologia wytwarzania elementów hal modułowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia wytwarzania hal modułowych

Nr UDA-RPPK.01.01.00-18-778/09-00

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego